Gold gondola – okosnica turizma na Zlatiboru

Gold gondola – okosnica turizma na Zlatiboru

Na prodaju Dunav a.d iz Grocke, početna cena 282.512,90 evra

BEOGRAD, 07.11.2018

Predmet prodaje čini Paket akcija sastavljen od 211.174 akcija CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSDUNVE59461, u vlasništvu Akcionarskog fonda AD Beograd, što predstavlja 24,56806 odsto ukupnog kapitala Subjekta privatizacije. Prema izveštaju ovlašćenog procenitelja, ukupna procenjena vrednost kapitala Subjekta privatizacije, na dan 31. decembar 2017. godine, koji se nudi na prodaju, iznosi 847.538,71 EUR. Rok za dostavljanje ponuda je 30. novembar.

Deo pogona u Grockoj foto: www.dunavgrocka.rs

Nekadašnjem veoma uspešnom srpskom tekstilnom preduzeću Dunav a.d iz Grocke sledi prodaja. Ministarstvo privrede objavilo je Javni poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje ove firme. Konkretno, radi se o prodaji kapitala Privrednog društva za proizvodnju sintetičkih tekturiranih filamenatai , efektnih i kombiinovanih prediva i konaca. Iz ministarstva navode da pravo na učešće u Postupku imaju domaća i strana, fizička i pravna lica, kao i konzorcijum pravnih i/ili fizičkih lica.

Što se tiče strukture kapitala, ukupan registrovani kapital je akcijski, izdat u okviru jedne emisije akcija CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSDUNVE59461, sa ukupno 859.547 akcija, od čega je: 211.174 akcija (24,56806 odsto kapitala) u vlasništvu Akcionarskog fonda AD Beograd;
209.655 akcija (24,39134 odsto kapitala) u vlasništvu Simpl DOO; 438.718 akcija (51,0406 odsto kapitala) u vlasništvu ostalih akcionara.

Prema podacima Agencije za privredne registre, upisani/uplaćeni novčani kapital je 386.796.150 RSD 01.11.2013.

Predmet prodaje čini Paket akcija sastavljen od 211.174 akcija CFI kod ESVUFR, ISIN broj: RSDUNVE59461, u vlasništvu Akcionarskog fonda AD Beograd, što predstavlja 24,56806 odsto ukupnog kapitala Subjekta privatizacije. Prema izveštaju ovlašćenog procenitelja, ukupna procenjena vrednost kapitala Subjekta privatizacije, na dan 31. decembar 2017. godine, koji se nudi na prodaju, iznosi 847.538,71 EUR.

Početna cena za prodaju kapitala iznosi jednu trećinu procenjene vrednosti kapitala Subjekta privatizacije sa stanjem na dan 31. decembar 2017. godine, koji se nudi na prodaju, odnosno 282.512,90 EUR.

Sredstva plaćanja je dinar RSD - protivvrednost obračunata po srednjem kursu za evro Narodne banke Srbije, na dan saldiranja. Proglašeni kupac prodajnu cenu plaća odjednom.

Oni koji su zainteresovani za nadmetanje prijave mogu podneti najkasnije do 30. novembra 2018. godine do 15:00 časova.


Zahtev za otkup Prodajne dokumentacije (u daljem tekstu: Zahtev) se podnosi Ministarstvu u pisanoj formi poštom na adresu Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, Republika Srbija i elektronskom poštom (e-mail) na adrese dragana.puzic@privreda.gov.rs ili jovana.radulovic@privreda.gov.rs sa jasnom naznakom „Zahtev za otkup prodajne dokumentacije-šifra postupka: JP 20/18”, najkasnije do 23. novembra 2018. godine do 15:00 časova po lokalnom vremenu u Republici Srbiji.

Kako iz ministarstva navode da je, sva zainteresovana lica dužna su da uplate depozit za učešće u Postupku u iznosu od 84.753,87 EUR ili u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu NBS-a na dan plaćanja, a sve na način kako je predviđeno Uputstvom za ponuđače.

Otvaranje Glavnog koverta i koverte sa oznakom: „Podaci o ponuđaču” održaće se 4. decembra 2018. godine u prostorijama Ministarstva, na adresi: Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, u 10:00 časova po lokalnom vremenu u Republici Srbiji.mPravo da prisustvuju imaju svi učesnici, njihovi zastupnici ili punomoćnici. Koverat sa oznakom „Ponuda“ otvara se samo ukoliko Komisija odobri prijavu za učešće. Učesnik čija prijava je odobrena dužan je da prisustvuje otvaranju Koverta sa oznakom „Ponuda“. U suprotnom, smatraće se da je odustao od svoje ponude i gubi pravo na vraćanje depozita.

Detaljnije o prodaji na http://www.priv.rs.