Užice dobija poslovno stambeni centar na mestu fabrike

Užice dobija poslovno stambeni centar na mestu fabrike "Froteks"

"El­koms" ovu go­di­nu za­vr­ša­va sa dve ve­li­ke gon­do­le - na Zla­ti­bo­ru i Ko­pa­o­ni­ku

BEOGRAD, 30.10.2020

“Po­no­sni smo na to što smo uče­stvo­va­li u iz­grad­nji Gold Gon­do­le i što smo na­sta­vi­li kon­ti­nu­i­tet u ra­do­vi­ma na izgrad­nji ve­li­kih gon­do­la. To nas svr­sta­va u ma­lu gru­pu firmi ko­je su se spe­ci­ja­li­zo­va­le za ova­ko slo­že­ne pro­jek­te”, ka­že di­rek­tor kompanije Slo­bo­dan To­šo­vić, za novi broj našeg specijalnog izdanja "Investicije".

Reference su najbolja preporuka

Za više od 25 godina koliko je prisutan na tržištu, “Elkoms” je izrastao u jednu ozbiljnu firmu sa visokom reputacijom i brojnim poslovima. Pouzdan je partner velikih svetskih firmi, praktično nezaobilazan u “skijaškom biznisu”, ali i drugim oblastima. Radio je osvetljenje Petrove crkve i manastira Gradac kod Raške, hotela sa pet zvezdica “Tonanti” u Vrnjačkoj Banji, telekomunikacioni centar u Katićevoj u Beogradu (najveći u regionu), klimatizaciju i protivpožarnu zaštitu Arhiva Beograd, Očnu banku na VMA, Angio salu Kliničkog centra Srbije. To su samo neki od zahtevnijih projekata. Firma poseduje tzv. “Veliku licencu” Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture što je garancija sposobnosti da može da radi najzahtevnije posolove u svojoj branši. Regionalni je partner Leitnera sa projektantskim i izvođačkim licencama za elektroenergetske poslove na gondolama i drugim objektima. Sve poslove izvršava u dogovorenom roku i po važečim svetskim standardima.

Na “Gold Gondoli” beogradski "Elkoms" je uradio kompletne elektroinstalacije od energetike, uzemljenja do automatike, kontrole rada sigurnosnih sistema, automatike smeštaja kabina, kontrole telekomunikacionih veza. “To su izuzetno komplikovani sistemi. Prvi put je postavljen optički kabal na dužini od 10 kilometara u vazduhu, na sajli koja ga nosi. On kontroliše ceo sistem komunikacije i rad gondole. To je bilo veoma izazovno a probno testiranje je potvrdilo da je sve urađeno po najvišim svetskim standardima, kaže Slobodan Tošović, direktor “Elkomsa”.

Sve je urađeno po najvišim svetskim standardima

“Konzorcijum firmi koji je radio Gold Gondolu je specijalizovan za ovakve projekte ne samo kod nas nego i u regionu. Malo je firmi koje mogu da rade takve poslove. Grupacije Poma- Leitner uz Dopelmayer su dve najveće svetske kompanije u ovoj branši, a one imaju svoje regionalne partnere kojima prepuštaju izvođenje radova, naravno uz njihovu superviziju”, objašnjava Tošović Tošović kaže da je planirano da u prvoj nedelji novembra dođu stručnjaci kompanije Poma (koja je deo Leitnera) da izvrše završna testiranja u skladu sa evropskim standardima i srpskim zakonima i dovedu objekat pred tehnički pregled koji je neophodan da bi se dobila upotrebna dozvola. On očekuje da će sve biti gotovo do 15 novembra i da će do početka zimske sezone Gondola biti otvorena za komercijalnu upotrebu. U Srbiji malo koja fir­ma ima ova­kve re­fe­ren­ce u elek­tro­in­sta­la­ci­jama, a na gon­do­la­ma “El­koms” prak­tič­no ne­ma kon­ku­ren­ci­ju. “Naš po­sao je bio pri­lič­no zah­te­van, ra­di se o ve­o­ma spe­ci­ja­li­zo­va­nim ra­do­vi­ma, u Evro­pi nema pu­no fir­mi ko­je zna­ju da ra­de ova­kve po­slove. Reč je o pro­jek­ti­ma ko­ji mo­gu da se do­bi­ju jed­nom ili dva pu­ta go­diš­nje u de­se­tak go­di­na” na­gla­ša­va To­šo­vić On pod­se­ća da se ova­kvi po­slo­vi uče kroz praksu i da se “El­koms” spe­ci­ja­li­zo­vao za ove zah­tevne pro­jek­te upra­vo ra­de­ći na ne­ko­li­ko ve­li­kih obje­ka­ta, kao što su ži­ča­re na Ko­pa­ni­ku, Po­povoj Šap­ki, Bu­gar­skoj. “Za­do­volj­ni smo ti­me ka­ko je sve ura­đe­no na Gold Gon­do­li, mo­žda je mo­glo da bu­de ma­lo br­že, ali to ni­je za­vi­si­lo od nasiz­vođa­ča ne­go od ne­kih ad­mi­ni­stra­tiv­nih pro­ble­ma, ali naj­va­žni­je je to da je Gon­do­la za­vr­še­na i da će usko­ro i zva­nič­no bi­ti pre­da­ta na upo­tre­bu i primi­ti pr­ve put­ni­ke”, na­gla­ša­va To­šo­vić. On ističe i ovo: “Po­no­sni smo na to što smo uče­stvo­va­li u izgrad­nji jed­nog ta­kvog pro­jek­ta išto smo na­sta­vi­li kon­ti­nu­i­tet u ra­do­vi­ma na iz­grad­nji gon­do­la. To nas svr­sta­va u ma­lu gru­pu fir­mi ko­je su se spe­cija­li­zo­va­le za ova­ko slo­že­ne pro­jek­te”.

I gondola "Brzeće" gotova do zime

“El­koms” uče­stvu­je u iz­grad­nji još jed­ne ve­li­ke gon­do­le ko­ja bi ta­ko­đe tre­ba­lo da bu­de otvo­re­na za ovu zim­sku se­zo­nu. To je Gon­do­la “Br­ze­će” na Ko­pa­o­ni­ku, gde je “El­koms” part­ner ta­kođe sa “Le­it­ne­rom”. “Sa­da smo u za­vrš­noj fazi mon­ta­že stu­bo­va, ko­ja je iz­u­zet­no zah­tev­na na ne­kim ne­pri­stu­pač­nim te­re­ni­ma to mo­ra da se ra­di uz po­mo­ć he­li­kop­te­ra. Ma­lo je ko­mliko­va­ni­ja od Zla­ti­bo­r­ske, ima dve me­đu­sta­ni­ce i te­žu tra­su. Do­bri su iz­gle­di da i ona bu­de go­to­va za ovu ski­jaš­ku se­zonu. To je va­žno za Br­ze­će koje ima ve­li­ku šan­su da ak­ti­vira svo­je po­sto­je­ce sme­staj­ne ka­pa­ci­te­te, a da Ko­pa­o­nik po sta­ne još ozbi­lja­ni­ji zim­ski ski­jaš­ki cen­tar “, na­gla­ša­va To­šo­vić. Gon­do­la „Br­ze­će˝, ka­že on, omo­gu­ći­će da ski­ja­ši za sve­ga 15 mi­nu­ta do­dju do cen­tra ski­ja­luš­ta a sa­da im je za to po­treb­no oko 45 mi­nu­ta. “Što se ti­če ove go­di­ne bit­no nam je da za­vr­ši­mo sve za­po­čete po­slo­ve i u to­me će­mo us­pe­ti. U ovoj go­di­ni će­mo za­vr­ši­ti dve gon­do­le, što se ret­ko de­ša­va u či­ta­vom sve­tu. U na­red­nom pe­rio­du oče­ku­je­mo ne­ko­li­ko no­vih pro­je­ka­ta ali još je ra­no da o tome go­vo­ri­mo”, is­ti­če To­šo­vić.

Gondole postaju prevozno sredstvo buduć­nosti

To­šo­vić ka­že da su gon­dole po­sta­le ne sa­mo tu­ri­stič­ka po­tre­ba, ne­go i efi­ka­sno prevo­zno sred­stvo u sve­tu, ta­mo gde je iz­grad­nja pu­te­va ve­o­ma sku­pa, gde mo­ra da se ru­ši dosta obje­ka­ta, u gu­sto na­se­ljenim pred­gra­đi­ma, fa­ve­la­ma i slič­no. One po­sta­ju pre­vo­zno sred­stvo bu­duć­no­sti. “A tu­ri­zam i ski­ja­liš­na se­zo­na, ne mo­gu se za­misli­ti bez gon­do­la. Ova na Zla­ti­bo­ru će re­ši­ti pro­blem tran­spo­r­ta ski­ja­ša i tu­ri­sta na vrh Tor­ni­ka, i vi­še­struko uve­ća­ti broj ski­ja­ša, ali će i le­ti ima­ti zna­čaj­nu funk­ci­ju jer je Zla­ti­bor prak­tič­no cen­tral­na tač­ka i let­njeg tu­ri­zma u re­gi­o­nu”, na­gla­ša­va To­šo­vić.


 

 


 


 

Drago Delić